Nyt info

Pneumovax vaccination

Sundhedsstyrelsen har besluttet at tilbyde gratis vaccination med 23-valente polysakkaridvaccine (pneumovac) fra den 22. april 2020. Formålet er at beskytte personer i særlig risiko mod alvorlig lungebetændelse oven i en forhøjet risiko for et alvorligt COVID-19 forløb. Vaccinationsprogrammet vil ske gradvist over to faser. Første fase er sat i gang, og hidtil har omfattet ældre, der var fyldt 65 år og med kronisk sygdom samt personer under 65 år med særlig høj risiko for alvorlig lungebetændelse. Anden fase sættes i gang til efteråret i år. Ordningen ændres pr 15. juni 2020 til også at omfatte alle over 65 år uafhængigt af kendt sygdom. Sunde og raske patienter over 65 år skal derfor ikke vente til efteråret for at blive tilbudt vaccinen. På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man se, hvilke patienter er omfattet af programmet. Listen ses her: https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom.

Online bookinger inddraget

Som endnu et tiltag for at inddæmme spredningen af corona-virus har vi på ubestemt tid inddraget vores online bookinger for at fastholde skarp overblik over patientbookinger, heri tilgrundliggende årsager. Vi beklager selvfølgelig de gener, tiltaget medfører for vores patienter, men set i lyset af den landsdækkende situation, giver inddragelse af online bookinger mening.

Corona-virus

Siden corona-virus spredningen anses som pandemi, og desværre nået vores samfund, har myndighederne foretaget drastiske handlinger for at inddæmme spredningen.

Som lægehus har vi taget konsekvensen af dette i håb om at få reduceret smittespredningen for at holde sygdomsbyrden og mortaliteten på lavest mulige niveau. Vi vil da kunne undgå en høj belastning af sundhedssystemet og samfundet som helhed.

Som lægehus har vi aflyst de fleste af vores planlagte konsultationer for primært at skabe plads til telefonisk visitation. Patienterne opfordres til ikke fysisk at opsøge lægehuset eller sygehusene. I stedet skal man telefonisk rette henvendelse til os i vores åbningstid. Som konsekvens af alt dette har vi løbende ændret på vores telefontider, og telefonkapacitet. I klinikken er det foreløbigt ikke et krav med brug af mundbind, men patienterne opfordres til at have det på.

Som lægehus vil vi gøre vores for at stå til rådighed for at hjælpe og støtte efter bedste faglige overbevisning. Vi holder os løbende ajour med udviklingen, og holder os til retningslinier udstukket af Sundhedsstyrelsen. Det er vores forhåbning, at patienterne ligeledes holder sig ajour med seneste opdateringer, og følger Sundhedsstyrelsens opfordringer.

Video-konsultation via “Min Læge” app

Som følge af corona-pandemien forsøger vi fra dag til dag at omstille os så godt vi kan for at opretholde en vis aktivitet. Fra myndighedernes side er der nu åbnet op for muligheden for videokonsultationer. Der er således nu mulighed for at komme i kontakt med os via Min Læge app. Som patient skal man downloade Min Læge app på sin smartphone. Vi formoder, at mange af vores patienter allerede er bekendt med app`en til bl.a. receptfornyelser, og derfor meget let vil kunne overgå til videokonsultation via app`en.

HPV vaccination

For første gang i år vil drengebørn blive tilbudt HPV vaccinationen. Hidtil har vaccinationen været forbeholdt pigebørn, men efter faglige opfordringer er der nu politisk vilje til at tilbyde vaccinationen.
Ved at tilbyde drengebørn vaccinen vil det styrke muligheden for at reducere kræfttilfælde senere i livet. Vaccinen forventes at reducere 85% af alle tilfælde af analkræft, og 90% af alle tilfælde af kønsvorter. Det vides, at HPV også kan give kræft i mundsvælget og penis, men det er usikkert om HPV-vaccinen vil beskytte mod disse kræftformer.
Det er politisk besluttet, at HPV-vaccinen er gratis for drengebørn. Vaccinen gives 2 gange til børn før de fyldte 15 år, mens ældre børn vil få det 3 gange. Tilbuddet gælder alle drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere. Sidenhen har Sundhedsministeriet besluttet to catch up programmer, hvor den ene er rettet mod drenge, det andet mod unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

  • drenge, som er fyldt 12 år i perioden 01. januar 2018 – 30. juni 2019 (født i perioden 01. januar 2006 – 30. juni 2007). Dvs drenge, som i dag er mellem 12½ og 14 år gamle
  • unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som fylder 18 år den 01. januar 2020 eller senere, men ikke er fyldt 26 år inden 01. januar 2020 (født i perioden fra den 01. januar 1994 til 31. december 2003)

Kighoste vaccination

Den 1. november 2019 indføres en midlertidig kighostevaccination til gravide i 3. trimester for at beskytte nyfødte børn og deres mødre. Det midlertidige tilbud ophører med udgangen af december 2020. Kighoste er meget smitsom og regnes for at være den mest smitsomme bakterieinfektion. Vaccinen gives som ét stik, er gratis for gravide i 3. trimester og fås hos egen læge.

Tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af videotolk)
  • 1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr. Borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år, vil være:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  • Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af førstnævnte punkt.

Hydrochlorthiazid og risikoen for hudkræft

Sundhedsstyrelsen har nu meldt ud, at der er en vis risiko for hudkræft (primært typerne basalcellecarcinom og spinocellulært karcinom) ved brug af medicin indeholdende hydrochlorthiazid. Der er navnlig tale om medicin for højt blodtryk.
Såfremt vores patienter får medicin indeholdende hydrochlorthiazid, bedes de kontakte lægehuset for gennemgang og revidering af medicinen.
Det tilrådes, at man får undersøgt huden regelmæssigt for eventuelle nye læsioner samt ændringer af eksisterende hudforandringer, og til at informere lægen om alle mistænkelige hudlæsioner.
Det tilrådes at begrænse eksponering for sollys og UV-stråler, og bruge passende solbeskyttelse ved eksponering af disse for at minimere risikoen for hudkræft.

Forløbsplaner

Forløbsplaner skal tilbydes alle KOL, diabetes og lænderyg patienter, der har fået stillet diagnosen inden for de seneste 4 år. Baggrunden for at tilbyde kroniske patienter en digital forløbsplan går tilbage til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Kort fortalt har planen både til formål at give patienten et overblik over egen helbredsstatus og de aftaler, som laves med klinikken, og til formål at virke som et patientinddragende værktøj.
Patienten kan se sin elektroniske forløbsplan på www.forløbsplan.dk. Her er der mulighed for at se indhold med artikler og videoer, samt at logge på med NemID og se egne data.
I løbet af første halvår af 2018 har knap 60 læger testet den digitale forløbsplan, og den foreløbige evaluering konkluderer, at klinikkerne får et godt og efterspurgt overblik over deres KOL-population samt muligheden for at sætte noget mere struktur på konsultationen omkring en årskontrol.
Overblikket giver også mulighed for at finde de KOL-patienter, som ikke dukker op til årskontrol.
KOL-patienterne er også tilfredse med at få en forløbsplan, om end de ikke altid efterspørger den digitale adgang til planen, som de finder på www.forløbsplan.dk

Kroniske patienter

Kanalens Lægehus har fokus på patienter med kroniske diagnoser, som desværre udebliver fra planlagte aftaler eller endnu ikke er kommet i et regelmæssigt forløb. Der er iværksat tiltag for at forbedre dette område. Derfor vil patienterne i den kommende periode modtage brev fra Kanalens Lægehus for dels at gøre opmærksom på deres kroniske tilstand og dels pointere vigtigheden i at komme i et regelmæssigt forløb. Patienter, som har modtaget brevet, bedes kontakte Kanalens Lægehus for tidsbestilling, så man i fællesskab får planlagt en køreplan.